terça-feira, 19 de junho de 2012

Gayatri MantraOM BHUR BHUVAH SVAHAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YONAH PRACHODAYAAT